باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ad200.sga1000.saa50.s
fz1000.sac200.sfy1000.s
fx1000.sab200.sfw1000.s
1

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
246898

16x
18x
105x
18x
10x
14x
6x
26x
48x

2

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
229256

12x
1x
1x
3x
1x

3


امتیاز در این دسته :
228103

3x
1x

4

Shaniz
امتیاز در این دسته :
199308

10x

5

naruto team
امتیاز در این دسته :
188458

9x
2x
2x
2x
1x

6

pho3niX
امتیاز در این دسته :
179253
7

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
178570

1x
2x
3x
1x

8

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
163300


9

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
146097

6x
2x
1x
1x
1x

10

Arman Zang bezan
امتیاز در این دسته :
135077

5x
7x
8x
12x
2x
2x
2x
12x

11

ali2113
امتیاز در این دسته :
134909

6x
1x

12

WondeR
امتیاز در این دسته :
131320

1x

13

Italiano
امتیاز در این دسته :
127488

1x

14

Odin
امتیاز در این دسته :
126400

1x
1x
1x
1x
3x
1x

15

Dr come back again....
امتیاز در این دسته :
126241

7x
3x
47x
8x
7x
5x
1x

16

فعلا سربازی بعدا هم زندگی نه این بازی
امتیاز در این دسته :
125621

2x
10x
1x
1x
1x
1x
15x

17

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
119670

5x
1x

18

persian_style
امتیاز در این دسته :
115279

63x
17x
18x
18x
18x
15x
2x
57x

19

ToHi..ƊƛƦƁЄƊƛƦ
امتیاز در این دسته :
115139

64x
5x
8x
7x
12x
7x
9x
40x

20

MOJI3656 - Ali Mulche
امتیاز در این دسته :
111017

67x
11x
11x
2x
12x
7x
7x
14x
43x

21

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
109760

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x
20x

22

morteza mardan
امتیاز در این دسته :
109014

8x

23

LawLess
امتیاز در این دسته :
108015

6x
1x
2x
1x
2x
12x

24

All Stars
امتیاز در این دسته :
107960

1x

25

KinG NE
امتیاز در این دسته :
100320

1x

26

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
97518

7x
1x
1x
1x

27

[email protected]@VIRANGAR
امتیاز در این دسته :
94227

5x
5x
26x
9x
4x
8x
14x
31x

28

master
امتیاز در این دسته :
93374

2x
4x

29

Everest
امتیاز در این دسته :
89600

1x

30

Stealth
امتیاز در این دسته :
88761

8x
2x
2x
2x

31

نابودگرxx
امتیاز در این دسته :
88022


32

2PaC
امتیاز در این دسته :
82940

2x
1x

33

MSM
امتیاز در این دسته :
82755

23x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

34

The legend
امتیاز در این دسته :
81780

1x

35

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
81260

2x

36

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
79680

2x

37

LiAnShAmP00
امتیاز در این دسته :
79186

1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x

38

famo
امتیاز در این دسته :
78762

2x
1x
1x

39

stupid
امتیاز در این دسته :
78205

10x
1x
1x
1x
1x
1x

40

Alexander
امتیاز در این دسته :
78106

6x

41

Voldemort
امتیاز در این دسته :
77200

3x

42

kia
امتیاز در این دسته :
73127

11x
3x

43

Bardazard
امتیاز در این دسته :
72619

1x
2x

44

MRS
امتیاز در این دسته :
72300


45

Sahand-RoBo
امتیاز در این دسته :
69049

6x
1x

46

natarsid
امتیاز در این دسته :
68568

6x
3x
2x
13x
5x

47

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
67907

8x
1x
1x

48

Classic sony
امتیاز در این دسته :
64009

2x
1x
2x
17x
1x

49

KURD team
امتیاز در این دسته :
63711


50

zzzzz
امتیاز در این دسته :
63159

4x