باشگاه کاربران

 

bi nazir انوش

  تراوین به من آموخت .هر چقدر توانايي هاي افراد كمتر باشد؛ ادعاي آنها بيشتر خواهد بود!!!
 
6
 
1