باشگاه کاربران

 

MATRIX III

  اطراف اين جنگل شيري نيست، سرتاسر قلمرو ما را كفتارهايي گرفته‌اند كه منتظر لغزشي از برادري ما هستند، ما نميلغزيم،‌ آنكه ميلغزد اصلاً گرگ نيست، اداي گرگها را در مي‌آورد، به هر حال اطراف ما كه شيري نيست، اگر هم بود باكي نيست؛ چون ما گرگ هستيم، با هــــــــم از هيچ نميترسيم... Héros Team
 
35
 
3