باشگاه کاربران


برترین های سرور dd500.s1

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این سرور :
4874

94x
6x
7x
13x
10x
13x
10x
13x
33x

2

RagnaR
امتیاز در این سرور :
4082

47x
5x
3x
3x
3x
3x
4x

3

Saghi
امتیاز در این سرور :
3526

4x
1x

4

kia
امتیاز در این سرور :
3308

8x
2x

5

king bala
امتیاز در این سرور :
2982

14x

6

Mehraban
امتیاز در این سرور :
2374

21x
2x

7

bad dream
امتیاز در این سرور :
2112

6x

8

MONSTER
امتیاز در این سرور :
1652

33x
1x
1x
1x
2x
17x

9

Dante
امتیاز در این سرور :
1374

2x

10

DEXTER
امتیاز در این سرور :
956

2x

11

DODAR
امتیاز در این سرور :
942


12

DR.Viking
امتیاز در این سرور :
848
13

mohsen
امتیاز در این سرور :
826

5x

14

SAHEL
امتیاز در این سرور :
820


15

manoto
امتیاز در این سرور :
814


16

Cherry
امتیاز در این سرور :
780

19x
1x
1x

17

kaveh_d
امتیاز در این سرور :
722

35x
1x
1x

18

rend
امتیاز در این سرور :
712

8x

19

pallmall
امتیاز در این سرور :
646

1x

20

Assasin Pro
امتیاز در این سرور :
590

3x

21

D!verT
امتیاز در این سرور :
590

3x

22

iTeuTon
امتیاز در این سرور :
586


23

RAS
امتیاز در این سرور :
558


24

SAPIENT
امتیاز در این سرور :
474


25

rain-man
امتیاز در این سرور :
448

10x

26

[email protected]
امتیاز در این سرور :
440

10x

27

tootfarangi
امتیاز در این سرور :
162


28

MaRiO
امتیاز در این سرور :
154


29

i TeuTon
امتیاز در این سرور :
132

15x
3x
2x
1x

30

SABER_MAKSOR
امتیاز در این سرور :
114

45x
4x
2x
2x
1x

31

Artist_
امتیاز در این سرور :
60

22x
1x
1x
1x

32

aklissss
امتیاز در این سرور :
50


33

barif-13
امتیاز در این سرور :
34

2x

34

Amidala
امتیاز در این سرور :
32
35

asdf
امتیاز در این سرور :
12
36

sina8pm
امتیاز در این سرور :
8