باشگاه کاربران


برترین های سرور dd500.s1

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این سرور :
4874

18x
20x
109x
20x
13x
17x
6x
28x
52x

2

RagnaR
امتیاز در این سرور :
4082

57x
5x
4x
4x
3x
3x
6x

3

Saghi
امتیاز در این سرور :
3526

5x
1x

4

kia
امتیاز در این سرور :
3308

12x
3x

5

king bala
امتیاز در این سرور :
2982

2x
27x
1x

6

Mehraban
امتیاز در این سرور :
2374

3x
28x

7

bad dream
امتیاز در این سرور :
2112

7x

8

MONSTER
امتیاز در این سرور :
1652

47x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
26x

9

Dante
امتیاز در این سرور :
1374

2x

10

DEXTER
امتیاز در این سرور :
956

4x

11

DODAR
امتیاز در این سرور :
942


12

Epicures Team
امتیاز در این سرور :
848

53x
6x
5x
2x
4x
4x
4x

13

Mohsen
امتیاز در این سرور :
826

7x

14

SAHEL
امتیاز در این سرور :
820


15

manoto
امتیاز در این سرور :
814


16

Cherry
امتیاز در این سرور :
780
17

kaveh_d
امتیاز در این سرور :
722

44x
1x
1x

18

rend
امتیاز در این سرور :
712

12x

19

pallmall
امتیاز در این سرور :
646

1x

20

D!verT
امتیاز در این سرور :
590

3x

21

Assasin Pro
امتیاز در این سرور :
590

3x

22

iTeuTon
امتیاز در این سرور :
586


23

RAS
امتیاز در این سرور :
558


24

SAPIENT
امتیاز در این سرور :
474


25

rain-man
امتیاز در این سرور :
448

15x

26

[email protected]
امتیاز در این سرور :
440

13x

27

tootfarangi
امتیاز در این سرور :
162


28

MaRiO
امتیاز در این سرور :
154


29

i TeuTon
امتیاز در این سرور :
132

17x
4x
3x
1x

30

SABER_MEHDI
امتیاز در این سرور :
114

53x
4x
2x
2x
1x

31

Artist_
امتیاز در این سرور :
60

27x
1x
1x
1x

32

aklissss
امتیاز در این سرور :
50


33

barif-13
امتیاز در این سرور :
34

6x

34

Amidala
امتیاز در این سرور :
32
35

asdf
امتیاز در این سرور :
12
36

sina8pm
امتیاز در این سرور :
8