باشگاه کاربران


برترین های سرور dd500.s1

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این سرور :
4874

19x
22x
116x
22x
15x
19x
7x
20x
69x


2

RagnaR
امتیاز در این سرور :
4082

65x
8x
4x
6x
4x
4x
3x


3

Saghi
امتیاز در این سرور :
3526

5x
1x


4

kia
امتیاز در این سرور :
3308

14x
5x


5

king bala
امتیاز در این سرور :
2982

4x
47x
2x
1x
1x
1x


6

Mehraban
امتیاز در این سرور :
2374

3x
38x


7

bad dream
امتیاز در این سرور :
2112

7x


8

MONSTER
امتیاز در این سرور :
1652

48x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
31x


9

Dante
امتیاز در این سرور :
1374

2x


10

DEXTER
امتیاز در این سرور :
956

6x


11

DODAR
امتیاز در این سرور :
94212

Dr.Viking
امتیاز در این سرور :
848

62x
6x
5x
2x
4x
4x
4x


13

Mohsen
امتیاز در این سرور :
826

10x


14

SAHEL
امتیاز در این سرور :
82015

manoto
امتیاز در این سرور :
81416

Cherry
امتیاز در این سرور :
780

59x
1x
1x
1x


17

...
امتیاز در این سرور :
722

53x
1x
1x
1x
1x


18

rend
امتیاز در این سرور :
712

13x


19

PallMall
امتیاز در این سرور :
646

3x


20

Assasin Pro
امتیاز در این سرور :
590

3x


21

D!verT
امتیاز در این سرور :
590

4x


22

iTeuTon
امتیاز در این سرور :
58623

RAS
امتیاز در این سرور :
558

2x
1x


24

SAPIENT
امتیاز در این سرور :
47425

rain-man
امتیاز در این سرور :
448

16x


26

[email protected]
امتیاز در این سرور :
440

17x


27

tootfarangi
امتیاز در این سرور :
16228

MaRiO
امتیاز در این سرور :
15429

i TeuTon
امتیاز در این سرور :
132

21x
5x
3x
1x


30

[email protected]_TeaM
امتیاز در این سرور :
114

73x
4x
2x
1x
5x
2x
26x


31

Artist_
امتیاز در این سرور :
60

29x
1x
1x
1x
1x


32

aklissss
امتیاز در این سرور :
5033

barif-13
امتیاز در این سرور :
34

7x


34

Amidala
امتیاز در این سرور :
32
35

asdf
امتیاز در این سرور :
12

36

sina8pm
امتیاز در این سرور :
8